Wanda Realm Jiangmen

Block 3, Wanda Plaza, Fazhan Avenue, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong Province, P.R.China

All Photos

Tourism News

Hangzhou Linan Tuankou Zhongan Radon Hotspring Resort profile

2019/6/12 23:37:54
Hangzhou Linan Tuankou Zhongan Radon Hotspring Resort in accordance with national standards for the design of the construction five Stars Hotel. Hangzhou Linan Tuankou Zhongan Radon Hotspring Resort covers an area of 151 mu, total construction area of about 69000 square meters, green area of 100 mu. The project was listed as Zhejiang Province, Hangzhou city and Ling'an city service industry key project. Hangzhou Linan Tuankou Zhongan Radon Hotspring Resort is located in the scenic Ling'an Changhua turbulent Town, Hangzhou Linan Tuankou Zhongan Radon Hotspring Resort is surrounded by mountains, which rise amid pinnacle, fresh air, beautiful mountains. 103 kilometers away from Hangzhou, 65 kilometers away from Ling'an, adjacent to Qiandao Lake and Chunan, 100 km west of Mount Huangshan. A large mountain ski resort, Ruijin Shihua Cave surrounding, Liu Jiang River drift, Western Zhejiang Grand Canyon, Western Zhejiang Small Three Gorges, East, West Tianmu Mountain scenic spot, Anji Tianhuangping attractions concatenations into line, and with the Mount Huangshan, Qiandao Lake, West Lake famous scenic spots in one piece.

Wanda Realm Jiangmen

Block 3, Wanda Plaza, Fazhan Avenue, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong Province, P.R.China